نحوه تحویل

با توجه به اینکه اغلب سفارشات بصورت گروهی و توسط پیک موتوری برای مشتریان ارسال میگردند و چندین مرسوله همراه پیک است، پیک متعهد می باشد که سفارش مشتری را درب ساختمان تحویل دهد و تعهدی مبنی بر ورود به ساختمان و تحویل سفارش درب منزل یا دفتر کارمشتری ندارد. مشتری موظف است برای دریافت سفارش در درب اصلی ساختمان حضور پیدا کند.